Všeobecné obchodní podmínky


I.

Preambule

1. Tyto obchodní podmínky (dále také jen „VOP" nebo „všeobecné obchodní podmínky“) upravují vzájemná práva a povinnosti smluvních stran, tj. společnosti Material shop s.r.o., IČ: 098 82 570, se sídlem Revoluční 1082/8, Nové Město, 110 00 Praha 1, zapsané v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl C, vložka 343985 (dále jen „prodávající") a jiné fyzické či právnické osoby, která jedná v rámci své podnikatelské činnosti, či spotřebitele (dále společně jen „kupující“), vzniklé v souvislosti s prodejem výrobků, služeb nebo jiného plnění dodávaného prodávajícím na základě kupní smlouvy.

2. Tyto VOP jsou součástí uzavřené kupní smlouvy a upravují vztahy mezi prodávajícím, na straně jedné a kupujícím na straně druhé. Všeobecné obchodní podmínky upravují v souladu s ustanovením § 1751 odst.1 občanského zákoníku vzájemná práva a povinnosti smluvních stran vzniklé v souvislosti nebo na základě kupní smlouvy uzavírané mezi prodávajícím a kupujícím.

3. V případě, že je kupní smlouva prodávajícím uzavírána s podnikatelem, neaplikují se ta ustanovení těchto VOP, jež jsou určena k ochraně spotřebitele dle § 1810 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník (dále jen „občanský zákoník“), zejména pak ustanovení o právu na odstoupení od smlouvy a ustanovení o délce záruční doby a uplatňování práv z odpovědnosti za vady, a dále všechna ustanovení, jež rozšiřují práva kupujícího nad rámec stanovený zákonem.

4. Strany si mohou ujednat pravidla odchylná od těch uvedených VOP ve smlouvě. Případná odchylná ujednání stran obsažená ve smlouvě nebo jiná ujednání mezi smluvními stranami mají přednost před ustanoveními těchto VOP.

5. Znění VOP může prodávající měnit či doplňovat. Vůči kupujícímu je změna účinná okamžikem doručení aktuálních obchodních podmínek kupujícímu. Neoznámí-li kupující do 30 dnů od doručení aktuálních obchodních podmínek prodávajícímu písemnou výpověď smlouvy, považuje se toto za souhlas s novým zněním obchodních podmínek. Tímto ustanovením nejsou dotčena práva a povinnosti vzniklá po dobu účinnosti předchozího znění obchodních podmínekII.

Uzavření smlouvy

1. Veškerá prezentace zboží umístěná ve webovém rozhraní obchodu na webové adrese www.material-shop.cz je informativního charakteru a prodávající není povinen uzavřít kupní smlouvu ohledně tohoto zboží. Ustanovení § 1732 odst. 2 občanského zákoníku se nepoužije.

2. Kupující je oprávněn u prodávajícího poptat předmět plnění prostřednictvím e-shopu, popř. e-mailem. Tato poptávka ze strany kupujícího je návrhem na uzavření smlouvy.

3. Prodávající je povinen nejpozději do 5 pracovních dní od doručení návrhu na uzavření kupní smlouvy tento návrh potvrdit, případně jej odmítnout a o tomto informovat prodávajícího. Nedojde-li nejpozději do 7 pracovních dní k přijetí návrhu na uzavření smlouvy ze strany prodávajícího, má se za to, že prodávající tento návrh nepřijímá a nabídku odmítá.

4. Smlouva je uzavřena okamžikem, kdy prodávající přijme návrh kupujícího na uzavření kupní smlouvy, tj. okamžikem, kdy prodávající potvrdí objednávku kupujícího, a to tak, že prodávající kupujícího informuje o své způsobilosti objednané zboží dodat. Výjimkou jsou objednávky, jejichž hodnota přesahuje částku 25.000 Kč (slovy dvacet pět tisíc korun českých). V případě takovéto objednávky bude kupujícímu k podpisu zasláno písemné vyhotovení potvrzení objednávky a kupní smlouva je uzavřena až okamžikem doručení kupujícím podepsaného potvrzení zpět prodávajícímu.

5. Vzniklou smlouvu a všechny její dohodnuté náležitosti lze měnit nebo rušit pouze na základě dohody stran, nebo na základě zákonných důvodů.III.

Předmět smlouvy

1. Předmětem smlouvy uzavřené mezi prodávajícím a kupujícím je dodání zboží nebo služby /dále jen „dodávky“ nebo „zboží“/, vymezené v kupní smlouvě, a to v dohodnutých termínech, kdy se prodávající zavazuje dodat kupujícímu zboží v množství a kvalitě dané smlouvou a kupující se zavazuje za toto zboží zaplatit kupní cenu.IV.

Cena a platební podmínky

1. Kupující je povinen řádně a včas uhradit kupní cenu, která je stanovena dle jednotkových cen uvedených v ceníku prodávajícího platného v době objednání zboží, nedohodnou-li se smluvní strany v konkrétním případě jinak. K uvedené jednotkové ceně bude připočtena DPH v zákonem stanovené výši. Aktuální jednotková cena za jednotlivé zboží je sdělena kupujícímu vždy nejpozději v okamžiku potvrzení objednávky. Celkovou kupní cenu tvoří součin skutečně dodaného množství zboží, uvedeného v dodacím listu a jednotkových cen uvedených v potvrzení objednávky. Je povinností kupujícího seznámit se s platným ceníkem prodávajícího. Kupní cena zahrnuje celní poplatky, nikoliv však náklady spojené s balením zboží a jeho přepravou (dále jen „náklady spojené s dodáním zboží“), ani náklady na dobírku. Tyto náklady budou kupujícímu účtovány samostatně.

2. Kupní cena je platná při stabilním kurzu CZK vůči volně směnitelným měnám. V případě pohybu kurzu o více než 6 % si prodávající vyhrazuje právo na promítnutí pohybu kurzu do kupní ceny.

3. Prodávající je oprávněn požadovat po kupujícím zálohu na kupní cenu, a to na základě proforma faktury vystavené prodávajícím. Po úhradě proforma faktury je objednávka kupujícího prodávajícím neprodleně vyřizována. Prodávající není povinen kupujícímu plnit před zaplacením zálohy.

4. Kupní cena dle smlouvy bude kupujícím prodávajícímu hrazena na základě faktury vystavené prodávajícím, a to vždy v termínu splatnosti uvedeném na faktuře formou bezhotovostního převodu na bankovní účet prodávajícího uvedený ve smlouvě nebo hotově, podle dohody stran.

5. Není-li smluvními stranami dohodnuto jinak, je v případě platby v hotovosti, či v případě platby na dobírku kupní cena a případné náklady spojené s dodáním zboží splatná při převzetí zboží. Není-li dohodnuto jinak, je v případě bezhotovostní platby cena zboží a případné náklady spojené s dodáním zboží splatná do 14 dnů od dodání zboží. V případě bezhotovostní platby je kupující povinen poukazované platby řádně označit variabilním symbolem sděleným prodávajícím.

6. Při platbě v hotovosti je povinnost kupujícího zaplatit prodávajícímu kupní cenu v souladu se smlouvou a těmito VOP splněna okamžikem převzetí příslušné částky prodávajícím a v případě bezhotovostního převodu dnem připsání příslušné částky na bankovní účet prodávajícího.

7. Faktura – daňový doklad bude prodávajícím kupujícímu doručována ve formátu PDF elektronickou poštou na emailovou adresu uvedenou ve smlouvě a má se za doručenou dnem odeslání takového emailu prodávajícím. V případě zjištění nesrovnalostí bude kupujícím faktura elektronicky zaslána zpět prodávajícímu spolu s informací o povaze nedostatku daňového dokladu a s žádostí o zaslání nového, opraveného daňového dokladu.

8. Vlastnické právo ke zboží přechází na kupujícího úplným zaplacení kupní ceny, případně dalších nároků prodávajícího vyplývajících z kupní smlouvy a těchto VOP.

9. Veškerá plnění, která prodávající obdrží od kupujícího, se započítávají nejprve na úrok z prodlení, následně na kupní cenu a dále pak na úplatu z prodloužené splatnosti, nedohodnou-li se strany jinak.

10. Kupující není oprávněn bez předchozího písemného souhlasu prodávajícího provést jednostranné započtení pohledávky, kterou má za prodávajícím z jakéhokoliv titulu. Takové započtení by bylo vůči prodávajícímu neúčinné.

11. Platební brána – platbu je možno provést i prostřednictvím platební brány, jejímž poskytovatelem je ComGate Payments a.s. Informace o platebních metodách - platby kartou a platebními tlačítky bank se základním vysvětlením jsou poskytovány v průběhu platby v sekci Doprava a platba.V.

Termín a podmínky dodání zboží, přechod nebezpečí škody na zboží

1. Místem plnění je místo dohodnuté v objednávce. Pokud je místem plnění místo jiné než provozovna prodávajícího, jdou náklady k tíži kupujícího. V případě, že je způsob dopravy smluven na základě zvláštního požadavku kupujícího, nese kupující riziko a případné dodatečné náklady spojené s tímto způsobem dopravy.

2. Prodávající je povinen dodat zboží v termínu sjednaném smlouvou, tj. v termínu uvedeném v potvrzení objednávky. Prodávající je oprávněn dodat zboží před tímto termínem nebo po částech, je však povinen o tom informovat kupujícího v přiměřené lhůtě předem.3

3. Kupující je povinen převzít i dílčí dodávky předmětu plnění, je-li to s ohledem na jeho povahu možné. V případě, že kupující odmítne převzít řádně dodaný předmět plnění, je povinen uhradit prodávajícímu veškeré náklady jemu vzniklé s daným obchodním případem (tj. především poštovné, balné, náklady na vrácení věci apod.).

4. Zboží je dodáno okamžikem, kdy kupující převezme zboží. Má-li být zboží přepravováno, dojde k předání zboží kupujícímu okamžikem předání zboží prvnímu dopravci k přepravě.

5. Kupující je povinen při převzetí zboží potvrdit dodací list, v němž stvrdí převzetí zboží v kvalitě a množství tam uvedeném. Nepotvrdí-li kupující bez závažného důvodu dodací list a zboží přesto převezme, platí, že zboží bylo řádně dodáno.

6. Nebezpečí škody na zboží přechází na kupujícího v okamžiku převzetí zboží kupujícím. Nebezpečí škody na zboží přechází na kupujícího také tehdy, nepřevezme-li kupující zboží, ačkoliv bylo zboží připraveno k předání ze strany prodávajícího, nebo mu bylo umožněno se zbožím nakládat.

7. Prodávající neodpovídá za škody na zboží vzniklé při jeho dopravě. Při převzetí zboží od přepravce je kupující povinen zkontrolovat neporušenost obalů zboží a v případě jakýchkoliv závad toto neprodleně oznámit přepravci. V případě shledání porušení obalu svědčícího o neoprávněném vniknutí do zásilky nemusí kupující zásilku od přepravce převzít. Podpisem dodacího listu kupující stvrzuje, že obal zásilky obsahující zboží byl neporušen.

8. Škoda na zboží vzniklá po přechodu nebezpečí škody na zboží na kupujícího nemá vliv na povinnost kupujícího zaplatit prodávajícímu sjednanou kupní cenu, ledaže způsobil škodu prodávající porušením své povinnosti.

9. Má-li kupující u prodávajícího nevyrovnané splatné finanční závazky (faktury), je prodávající oprávněn pozastavit další dodávky zboží, a to až do úplného vyrovnání všech závazků kupujícím vůči prodávajícímu, a to i v případě již dříve ujednaných dodávek zboží. Po tuto dobu není prodávající v prodlení s plněním svých závazků. O dobu prodlení kupujícího s placením ceny zboží se termín dodání pozastavených dodávek prodlužuje.VI.

Kvalita zboží, uplatňování vad

1. Odpovědnost za vady se řídí příslušnými ustanoveními zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník.

2. Prodávající je povinen dodat zboží v požadovaném množství, jakosti, balení a provedení ve stanovených dodacích termínech. Prodávající prohlašuje, že zboží splňuje veškeré technické, právní, bezpečnostní a jiné normy a vyhovuje všem obecně závazným právním předpisům.

3. Zboží je vadné, nemá-li vlastnosti stanovené smlouvou nebo vlastnosti obvyklé.

4. Kupující bere na vědomí, že zboží nabízené prodávajícím je hliníkovým a nerezovým materiálem, který je jednoznačně určen k dalšímu zpracování. Drobné nedokonalosti povrchu jako jsou jemné oděrky, škrábance, fleky apod. proto nemohou být důvodem reklamace tohoto zboží.

5. Kupující je povinen prohlédnout zboží neprodleně po převzetí zboží. Zjistí-li kupující u zboží vadu, je povinen tuto neprodleně oznámit prodávajícímu. Kupující je povinen nárok z vad ve stanovené lhůtě uplatnit u prodávajícího písemně a musí v něm být uvedeno, jakým způsobem se vada projevuje a jaký nárok z odpovědnosti za vady kupující požaduje.

6. Prodávající se k oznámení kupujícího o vadě vyjádří ve lhůtě 30, slovy třicet dnů od doručení oznámení.

7. Neoznámí-li kupující vadu zboží včas, soud mu práva z vadného plnění nepřizná.

8. Dokud kupující neuplatní právo na slevu z ceny nebo neodstoupí od smlouvy, může prodávající dodat to, co chybí, nebo odstranit právní vadu. Jiné vady může prodávající odstranit podle své volby opravou věci nebo dodáním chybějící věci.VII.

Zvláštní ustanovení o kupní smlouvě uzavřené se spotřebitelem

1. Je-li kupujícím v konkrétním obchodním případě spotřebitel, řídí se vztah založený mezi prodávajícím a kupujícím ustanoveními tohoto článku. V případech, kdy to nevylučují kogentní ustanovení právních předpisů, se na vztah uzavíraný se spotřebitelem použije obecná úprava těchto VOP. V rozsahu, ve kterém ustanovení tohoto článku nevylučují použití ustanovení ostatních článků těchto VOP se aplikují ustanovení dalších článků těchto VOP. Ustanovení tohoto článku se nepoužijí na kupujícího, který je podnikatelem.

2. Prodávající kupujícímu spotřebiteli sděluje, že:

a) náklady na prostředky komunikace na dálku se neliší od základní sazby (v příp. internetového i telefonického připojení dle podmínek operátora kupujícího, prodávající si neúčtuje žádné další poplatky, to se netýká příp. smluvní přepravy);

b) požaduje úhradu kupní ceny před převzetím plnění kupujícím od prodávajícího, popř. vyžaduje složení zálohy, která bude vyúčtována oproti kupní ceně dle čl. IV odst. 1 těchto VOP;

c) cena zboží webu provozovaném prodávajícím uváděny jako jednotková cena, a to bez DPH. Náklady na dodání zboží nebo služby se liší podle zvolené metody a poskytovatele dopravy a způsobu úhrady objednávky;

d) je-li předmětem kupní smlouvy dodávka služeb, pak v případě odstoupení od smlouvy kupujícím, je kupující povinen uhradit poměrnou část ceny, pokud plnění služeb již začalo;

3. Uzavřel-li spotřebitel s prodávajícím kupní smlouvu za použití prostředku, který umožňuje uzavřít smlouvu bez současné fyzické přítomnosti stran, má spotřebitel právo od smlouvy odstoupit (není-li níže uvedeno jinak), a to ve lhůtě čtrnácti dnů, která běží, jde-li o

a) kupní smlouvu, ode dne převzetí zboží;

b) smlouvu, jejímž předmětem je několik druhů zboží nebo dodání několika částí, ode dne převzetí poslední dodávky zboží; nebo

c) smlouvu, jejímž předmětem je pravidelná opakovaná dodávka zboží, ode dne převzetí první dodávky zboží; přičemž toto odstoupení musí v uvedené lhůtě čtrnácti dnů kupující oznámit prodávajícímu. Formulář pro odstoupení od smlouvy je přílohou těchto VOP.

4. V případě, že spotřebitel využije svého práva odstoupit od smlouvy, nese spotřebitel náklady spojené s navrácením zboží zpět prodávajícímu.

5. Spotřebitel nemůže odstoupit od kupní smlouvy o dodávce zboží, které bylo speciálně upraveno podle přání spotřebitele do atypických rozměrů.

6. Případné spory mezi prodávajícím a kupujícím, který je spotřebitel, lze řešit mimosoudní cestou. V takovém případě může kupující kontaktovat subjekt mimosoudního řešení sporu, kterým je například Česká obchodní inspekce. Více informací o mimosoudním řešení sporů naleznete na adrese www.coi.cz.

7. Dozor nad oblastí ochrany osobních údajů vykonává Úřad pro ochranu osobních údajů. Česká obchodní inspekce vykonává ve vymezeném rozsahu mimo jiné dozor nad dodržováním zákona č. 634/1992 Sb., o ochraně spotřebitele, ve znění pozdějších předpisů.VIII.

Trvání smlouvy a její ukončení

1. Prodávající je oprávněn přerušit dodání zboží v případě, že:

a) kupující neplní řádně povinnosti stanovené kupní smlouvou a těmito VOP, zejména je-li v prodlení s úhradou kupní ceny či jiné platby dle smlouvy a VOP, nebo

b) vznikne překážka na straně prodávajícího, která znemožňuje dodání zboží stanovené smlouvou a jejíž vznik prodávající i při vynaložení veškeré péče nemohl rozumně předpokládat před uzavřením smlouvy.

2. Prodávající je oprávněn od smlouvy, či její části bez dalšího odstoupit v případech stanovených zákonem, jakož i v případě, že:

a) kupující neplní řádně povinnosti stanovené smlouvou nebo těmito VOP, zejména je v prodlení s úhradou kupní ceny či jiné platby dle smlouvy nebo VOP, trvajících déle než 14 (slovy čtrnáct) dní,

b) na majetek kupujícího byl prohlášen konkurs, schválena reorganizace, nebo byla zahájena jakákoliv jiná forma insolvenčního řízení nebo kupující vstoupil do likvidace či ztratil oprávnění k podnikatelské činnosti, nezbytné pro plnění smlouvy, podle platných předpisů, případně byly zahájeny úkony, které nasvědčují zahájení jakékoliv formy insolvenčního řízení či likvidace. O této skutečnosti je kupující povinen neprodleně podat prodávajícímu informaci,

c) kupující je v prodlení s převzetím zboží po dobu trvající déle než 14 (slovy čtrnáct) dní.

3. Odstoupení od smlouvy musí být písemné a musí být druhé smluvní straně doručeno. Odstoupení od smlouvy je účinné dnem doručení druhé smluvní straně. Odstoupení od smlouvy se nedotýká nároku na zaplacení smluvní pokuty, úroků z prodlení, případně nároku na náhradu škody, ani ujednání, které má vzhledem ke své povaze zavazovat strany i po odstoupení od smlouvy, tj. zejména ujednání o způsobu řešení sporů. Odstoupením od smlouvy nebo zánikem práv a povinností ze smlouvy vyplývajících nevzniká smluvním stranám povinnost vrátit uhrazené smluvní pokuty či úroky z prodlení, na něž smluvním stranám vznikl nárok v době účinnosti smlouvy.IX.

Porušení smluvních povinností a jeho následky

1. V případě, že se kupující podnikatel ocitne v prodlení s úhradou kupní ceny nebo její zálohy, je-li požadována, je kupující povinen uhradit prodávajícímu úrok z prodlení ve výši 0,05% z dlužné částky za každý započatý den prodlení. Úrok z prodlení je splatný vždy k poslednímu dni kalendářního měsíce, v němž vzniklo, případně trvalo, prodlení kupujícího se splněním jeho závazku.

2. V případě prodlení kupujícího s úhradou kupní ceny nebo její zálohy, je-li požadována, po dobu delší než 30 (slovy třicet) dní, stávají 31. (slovy třicátým prvním dnem) splatnými veškeré dosud nesplatné pohledávky prodávajícího za kupujícím.

3. V případě, že se kupující dostane do platební neschopnosti, tj. že má více (nejméně dva) věřitelů, má peněžité závazky déle jak 30 dnů po splatnosti a není schopen tyto závazky plnit, stávají se všechny dosud nesplatné pohledávky prodávajícího za kupujícím splatnými, a to v den, kdy se prodávající o této platební neschopnosti kupujícího dozvěděl. Prodávající je v tomto případě oprávněn odstoupit od uzavřené kupní smlouvy.

4. V případě prodlení kupujícího s úhradou kupní ceny nebo její zálohy, je-li požadována, po dobu delší než 10 (slovy deset) dní, je prodávající oprávněn s okamžitou platností zastavit dodávky zboží, a to i v případě již dříve uzavřených smluv. Neplnění dodávek dle předcházející věty není porušením smlouvy a prodávající nenese odpovědnost za případné újmy tím způsobené. O dobu prodlení s placením kupní ceny nebo její zálohy se automaticky prodlužuje termín dodání zastavené dodávky zboží.

5. V případě prodlení kupujícího s převzetím zboží, vyzve prodávající kupujícího k odběru zboží. Současně je kupující povinen uhradit prodávajícímu skladné ve výši 0,1 % z hodnoty neodebraného zboží za každý započatý den prodlení, a to až do výše 100% z ceny zboží. Nárok prodávajícího na náhradu škody tím není dotčen.X.

Volba práva a řešení sporů

1. Právní vztahy smlouvou nebo těmito VOP výslovně neupravené se řídí platnými právními předpisy České republiky, zejména ustanoveními zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, v platném znění a dalšími souvisejícími předpisy. Stejně tak veškeré spory vznikající z této smlouvy a v souvislosti s ní budou řešeny podle právního řádu České republiky.

2. Případné spory mezi prodávajícím a kupujícím, který je spotřebitel, lze řešit také mimosoudní cestou. V takovém případě může kupující kontaktovat subjekt mimosoudního řešení sporu, kterým je například Česká obchodní inspekce. Více informací o mimosoudním řešení sporů naleznete na adrese www.coi.cz.

3. Všechny spory mezi prodávajícím a kupujícím, který je podnikatelem, vznikající z této smlouvy a v souvislosti s ní budou rozhodovány s konečnou platností u Rozhodčího soudu při Hospodářské komoře České republiky a Agrární komoře České republiky podle jeho řádu třemi rozhodciXI.

Doručování

1. Nebude-li dohodnuto jinak, veškerá korespondence související se smlouvou musí být druhé smluvní straně doručena v písemné podobě, a to buď elektronickou poštou, osobně nebo doporučeně prostřednictvím provozovatele poštovních služeb (dle volby odesílatele). Kupujícímu je doručováno na adresu uvedenou ve smlouvě, či objednávce. Smluvní strany berou na vědomí, že primárním způsobem komunikace je elektronická pošta.

2. Není-li v konkrétní smlouvě stanoveno jinak, považuje se v případě nedoručení písemnosti či odmítnutí přijetí písemnosti písemnost za doručenou 3. dnem od odeslání, a to při doručování prostřednictvím držitele poštovní licence, kurýra i osobně. Při doručování elektronickou poštou se písemnost považuje za doručenou jejím odesláním na e-mailovou adresu. Písemnosti se zasílají na adresu elektronické pošty uvedenou ve smlouvě, případně na jiné adresy sdělené druhé smluvní straně.XII.

Ostatní a závěrečná ustanovení

1. Smluvní strany jsou v zájmu naplnění smlouvy povinny vzájemně spolupracovat a obezřetně postupovat v souladu se svými oprávněnými zájmy. Jsou povinny se navzájem informovat o všech důležitých okolnostech týkajících se realizace smlouvy a na žádost druhé strany neprodleně podat vysvětlení. Obě smluvní strany jsou povinny v rámci svých běžných možností postupovat tak, aby minimalizovaly případné škody, ztráty nebo rizika, vyplývající z činností spojených s plněním smluvních vztahů nebo použitím výrobků. Každá ze smluvních stran zajistí důsledné dodržování důvěrnosti obchodních informací, které mezi nimi v důsledku plnění této smlouvy vznikly.

2. Kupující podnikatel je povinen oznámit prodávajícímu jakékoliv změny, týkající se jeho oprávnění k podnikatelské činnosti, daňových povinností (zejména změnu DIČ a správce daně), jeho platného účtu a bankovního spojení a vzniku platební neschopnosti.

3. Smlouva je v celém rozsahu závazná i pro právní nástupce smluvních stran nebo i jinou třetí osobu (postupníka). Prodávající je oprávněn bez dalšího postoupit na třetí osobu (postupníka), jakoukoliv pohledávku vyplývající z této smlouvy a/nebo jakkoli pohledávku vůči kupujícímu vyplývající z této smlouvy zatížit právy ve prospěch třetích osob, ať už zástavním, nebo zadržovacím právem apod. Kupující není oprávněn převést práva a povinnosti vyplývající ze smlouvy na jiný subjekt bez předchozího písemného souhlasu prodávajícího.

4. Pokud by se z jakéhokoli důvodu jakékoli ujednání smlouvy nebo těchto VOP stalo neplatným nebo nevymahatelným, neplatnost nebo nevymahatelnost takového ujednání nebude mít vliv na platnost a účinnost zbývajících ujednání, pokud z povahy tohoto ujednání nebo z jeho obsahu nevyplývá, že neplatné nebo nevymahatelné ujednání nelze oddělit od ostatního obsahu smlouvy. Pokud se jakékoli ujednání této smlouvy stane neplatným nebo nevymahatelným, zahájí smluvní strany jednání za účelem nové úpravy vzájemných vztahů tak, aby byl zachován původní záměr smlouvy.

5. Smlouvu lez měnit pouze písemnými dodatky, podepsanými oprávněnými zástupci smluvních stran.

6. Tyto obchodní podmínky nahrazují plně všechny předchozí ujednání mezi prodávajícím a kupujícím, ať už písemná nebo ústní, není-li stanoveno jinak.

7. Tyto obchodní podmínky nabývají účinnosti dne 7.5. 2021.